Náš program

Co je pro nás klíčové?

 1. Chceme oživit Chrudim

 2. Klademe důraz na transparentnost

 3. Budeme hospodařit zodpovědně

 4. Soustředíme se na opravu veřejných prostranství a čistotu ve městě

 5. Chceme dostupnou zdravotní a sociální péči

 

Jsme Chrudimáci. Máme společný cíl. Chceme přátelskou radnici a město, ve kterém nás všechny baví žít.

Představujeme vám vizi, jak vylepšit fungování radnice a život v Chrudimi. Radnice potřebuje nový pohled na věc. Politici, kteří tam sedí dlouhá léta bohužel nové myšlenky nepřinesou. Proto jsme tady.

 

Ulice budou čisté, opravené a zeleně bude více

 

Představte si město, kde jsou chodníky opravené a čisté. Kde je plno zeleně, dostatek dětských hřišť a upravených parků. Takovou chceme Chrudim.

 • Samozřejmostí budou opravené a čisté chodníky a veřejné plochy.

 • Investujeme prostředky do pravidelného úklidu veřejných prostranství. A to samozřejmě i v zimě, kdy hlavně starším lidem hrozí nebezpečí nepříjemných úrazů

 • Zlepšíme péči o městkou zeleň. Inspirací jsou nám zahraniční města. Nepřipustíme likvidaci stávajících zelených ploch v centru města.

 • V parku si bude možné normálně sednout do trávy na nějaký ten piknik.

 • Ve městě bude mnohem více laviček lákajících k odpočinku.

 • Znovu nastartujeme projekty k obnově zanedbaných chrudimských sídlišť jakými jsou sídliště U Stadionu nebo Na Rozhledně. S důrazem na dostatek parkovacích míst.

 • Na centrum města budeme všichni hrdí. Vypracujeme návrh jeho kompletní a smysluplné rekonstrukce.

 • Chrudim má bohatou historii. O dědictví našich předků budeme pečovat a chránit je.

 • Zvýšíme estetiku trhů na náměstí. Prodejní pulty a přístřešky budou ladit s historickou zástavbou.

 • Prostory na třídění odpadů, už nebudou koutky nepořádku a špíny.

 • Myslíme na všechny občany města, i na ty nejmenší. Postavíme nová dětská hřiště, aby si měli kde hrát.

 • Horkovod v ulici Na Ostrově patří pod zem. Díky tomu budeme moci využít nábřeží pro nový chodník s upravenou zelení a pro další parkovací místa, které sídliště U Stadionu tolik potřebuje.

 • Obnovíme fontánu v parku na ulici Husova a park dáme konečně do pořádku. 

Rozhodování politiků budete moci jednoduše kontrolovat

 

Prosazujeme co největší transparentnost radnice. Díky našim zastupitelům si již nyní můžete přečíst veškeré podklady pro jednání na městském webu. Můžete si na něm také zkontrolovat, jak který zastupitel hlasoval. Otevřeme radnici mnohem více.

 • Do městské kasy uvidíte přehledně na webu města. Zavedeme takzvaný rozklikávací rozpočet, díky kterému uvidíte, na co všechno město vynakládá veřejné peníze.

 • Jednání zastupitelstva budeme vysílat on-line.

 • Pokud budete mít nápady na vylepšení města, zašlete nám je jednoduše skrze městský web. Stejně tak budete moci připomínkovat body na jednání zastupitelstva. A vždy se dočkáte odpovědi.

 • Nestane se, že by rada ignorovala petice a jiné aktivity občanů, tak, jak tomu bylo v minulosti. Komunikace musí být obousměrná a radnice musí mluvit s občany o věcech, které se jich týkají.

 • Zavazujeme se, že naši zastupitelé nebudou hlasovat, v případě střetu zájmů. A budeme apelovat na kolegy z ostatních politických stran, aby činili totéž.

 • Nebudeme uzavírat smlouvy s právnickými osobami s nejasnou vlastnickou strukturou, nebudeme uzavírat smlouvy s osobami pravomocně odsouzenými za korupční jednání, hospodářské a vybrané majetkové trestné činy (např. dotační podvod) a s daňovými dlužníky.

 • Nadále budou naši zastupitelé k dispozici občanům města a ochotni se kdykoliv sejít nad jejich problémy.

 

Veřejné zakázky budou zadávány v otevřeném zadávacím řízení.

§  Průběh celého řízení o veřejné zakázce zveřejníme na internetu (od zadávací dokumentace po protokoly o zasedání hodnotící komise až po texty příslušných smluv).

§  Zřídíme elektronické tržiště, resp. zavedeme systém elektronických aukcí veřejných zakázek (podnikatelé budou o veřejné zakázky soutěžit on-line /v reálném čase/, čímž dojde k zúžení prostoru pro manipulaci); současně omezíme možnost subdodávek (abychom snížili pravděpodobnost vzniku zakázaných dohod mezi jednotlivými účastníky řízení o veřejné zakázce), omezíme též možnost navyšování ceny veřejné zakázky v průběhu její realizace (omezení tzv. víceprací apod.).

§  Nebude-li veřejná zakázka zadávána prostřednictvím elektronického tržiště, budou obálky s nabídkami jednotlivých soutěžitelů otevírány vždy na veřejnosti přístupném místě. Záznam z otevírání obálek zpřístupníme na internetu.

§  Veškeré smlouvy uzavřené s městem musí být veřejné a k dispozici všem občanům města, nelze se vymlouvat na takzvané obchodní tajemství.

 

 

Budeme zodpovědně hospodařit a smysluplně investovat

 

Nebudeme zadlužovat naše děti. Budeme hospodařit zodpovědně. Náš cíl je vyrovnaný rozpočet bez dluhů. Zastavíme utrácení veřejných peněz za zbytečné projekty, které nikomu nic nepřináší. Ale také za zbytečné politické posty, které nejsou potřeba.

 • Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a bez dluhů.

 • Snížíme počet místostarostů. Současní čtyři místostarostové jsou pro město naší velikosti zbytečným luxusem.

 • Daň z nemovitosti ani poplatek za likvidaci odpadu  nezvýšíme. Politici mají k dispozici dostatek veřejných peněz.

 • Zajistíme smysluplné využití dotací od státu a EU ku prospěchu občanů města.

 • Nebudeme poskytovat dotace na další výstavbu obchodních a průmyslových budov na hranicích města.

 • Budeme se zabývat úspornějším využitím městských budov s cílem prodat majetek, který město nepotřebuje.

 • Zaujmeme nekompromisní postoj k dlužníkům města. Neplatiči nebudou bydlet v městských bytech

 

 

Budete moci běhat v parcích a ne po úřadech

 

Komunikace s úředníky bude probíhat převážně přes Internet, ale budou k dispozici, osobně nebo na telefonu, i těm, kteří elektronickou komunikaci příliš neovládají.

 • Co nejvíce záležitostí budete moci vyřídit na Internetu. Zmatenému běhání po úřadech s X formuláři odzvoní.

 • Zpřehledníme městský web, tak, aby občan jednoduše našel, co hledá.

 • Provedeme organizační a personální audit městského úřadu. Díky tomu se zlepší procesy a ušetří se nejen čas.

 • Budeme se zabývat úspornějším využitím městských budov s cílem prodat majetek, který město nepotřebuje.

 • Minimalizujeme náklady. Nezbytné služební cesty do zahraniční musí být přínosné pro občany a město, a musí mít minimální dopad  na městský rozpočet.

 

 

Za žádným rohem na vás nebude číhat nebezpečí

 

Nejsme příznivci rozsáhlých represí, ale všem, kdo porušují pořádek na chrudimských ulicích a silnicích je třeba dát jasně najevo, že podobné chování nebude v našem městě tolerováno. Nemůžeme sice ovlivnit fungování státní policie, ale můžeme zlepšit fungování police městské.

 • Strážníci vám budou na ulicích k dispozici a budou pomocnou rukou. Nechceme, aby městská policie jen měřila rychlost a prioritně udělovala pokuty za parkování.

 • Budete mít k dispozici kontakt na strážníka, který bude mít na starost váš rajon. V případě  problémů budete vědět, komu se ozvat.

 

 

Živnostníci nebudou ve městě ohroženým druhem

 

Přirozeným ekonomickým středem města má být jeho centrum. Nebudeme házet živnostníkům klacky pod nohy, aby byli konkurenceschopní velkým supermarketům na okraji města. Již v minulém volebním období se nám podařilo prosadit zrušení poplatků například za okrasné květináče či stojany na kola před prodejnami. Rovněž jsme zajistili zrušení městské kavárny, která nekale konkurovala soukromým kavárníkům.

 • Město bude ke všem podnikatelům přistupovat stejně přívětivě. Nikdo nebude zvýhodňován.

 • V centru města zaparkujete na kratší dobu bezplatně, abyste si mohli v rychlosti nakoupit a nehledat parkovací automat. Inspirací nám je systém rychlého parkování v mnoha zahraničních i českých městech.

 • Zrušíme zbytečné regulace pro podnikatele, které nepřispívají k prosperitě města. Příkladem může být přísný tržní řád omezující podnikání.

 • Provozovatele prodejen budeme informovat o chystaných rekonstrukcích ulic prostřednictvím webové aplikace.

 

Ve městě bude dostupná zdravotní péče

I do budoucna odmítáme jakékoliv snahy o omezení zdravotní péče ve městě. Plně dostupná zdravotní péče je pro nás prioritou. Stejně tak podpora, pomoc a péče o pečující osoby. Samozřejmostí jsou dostupné kompenzační pomůcky, poradenské centrum, dostupnost mobilních služech a možnost využít odlehčovacích služeb.

Zdravotnictví

 • Odmítáme snahy kraje o omezování péče v chrudimské nemocnici. Chrudim musí být rovnocenným partnerem Pardubického kraje při provádění všech změn, které se týkají jejích občanů.

 • Budeme řešit nedostatek parkovacích míst v areálu Chrudimské nemocnice. Budeme iniciovat jednání s krajem (vlastníkem pozemků v areálu Chrudimské nemocnice) na vyřešení tohoto tristního stavu.

 • Podporujeme rozvoj mobilní a ambulantní hospicové péče. Tak aby klient mohl zůstat co nejdéle v rodinném prostředí.

 • Při rekonstrukci ulic budeme dbát na spoluobčany s hendikepem. Pohyb po městě pro ně nebude horskou dráhou. Budou mít kde zaparkovat při návštěvě veřejných institucí a úřadů.

 

Sociální politika

 • Podporujeme rozšíření sítě zařízení poskytujících “Odlehčovací lůžka”. Podporujeme pečující osoby.

 • Informace o zařízeních poskytujících služby občanům budou přehledněji uvedeny na webu města. Denně se setkáváme s tím, že se ještě nedostalo do povědomí odborné veřejnosti ani občanů. Zasadíme se o větší medializaci a rozšíření aktivit“Poradenského centra-Klubíčko” při CSSP

 • Dostatek kompenzačních pomůcek k zapůjčení, pro naše občany.

 • Podporujeme dobrovolnictví.

 

 

Ze škol si budete moci vybírat

 

Město má v kompetenci základní a mateřské školy. Chceme podpořit konkurenci mezi školami, abychom zvýšili jejich kvalitu. Nechceme bránit vzniku nových alternativních škol, abyste si mohli vybrat, jaké vzdělání dopřejete svým dětem.

 • Podpoříme různost v zaměření základních škol a jejich náročnosti. Nebudeme bránit vzniku soukromých škol a škol s alternativním přístupem ve vzdělávání. Budete si moci vybrat, kde bude vaše dítě studovat.

 • Investice do vybavení a zázemí základních škol a školek jsou pro nás investicemi do toho nejdůležitějšího, co máme. Mnohé chrudimské školy a školky jsou ve velmi špatném stavu a je třeba to změnit.

 • Budeme vyvíjet tlak na zřizovatele středních škol (Pardubický kraj), aby zachoval jejich existující strukturu.

 • Na městském webu budou snadno dostupné informace o jednotlivých školách ve městě. Přehledně.

 • Dostatek míst pro děti v mateřských školách by měl být samozřejmostí. Město bude spolupracovat i se soukromými školkami, aby takového stavu docílilo.

 

 

Investujeme do nových parkovacích míst

 

Uděláme maximum pro zlepšení dopravní situace ve městě. Prioritou je dostavba druhé části obchvatu, nebo např. systém jednosměrných ulic v obytných čtvrtích.

 • Prosazujeme naprosté odklonění tranzitní dopravy z obytných čtvrtí. Nelze řešit dopravní zácpy na okruhu tím, že automobily budou jezdit po úzkých silnicích a mnohdy i chodnících obytných čtvrtí, kde si mají hrát děti.

 • Do centra se však osobním autem dostanete. Zabráníme naprostému uzavření centra města před dopravou. Doprava k životu ve městě prostě patří.

 • Při rekonstrukci ulic a sídlišť budeme dbát na to, aby se nesnížil počet parkovacích míst. Již nyní vidíme, že je jich nedostatek.

 • Zjednodušíme parkování pomocí krátkodobého bezplatného stání a oživíme tak život v centru města.

 • Zrušíme poplatek za parkování za divadlem.

 • Při příští rekonstrukci Široké ulice budeme prosazovat odstranění 17 schodů, které ohrožují statiku historických budov.

 

 

O kulturní a sportovní vyžití ve městě nebude nouze

 

Soustředíme se na mládež, aby měla kde trávit volný čas. Systém veřejné podpory mládežnického sportu a kultury musí být transparentní. Nelze zvýhodňovat jedny na úkor druhých.

 • Podpora aktivit mládeže je pro nás důležitější než podpora dospělých. Proto odmítáme dotace do profesionálního sportu.

 • Přehodnotíme systém přidělování dotací pro sportovní mládežnické kluby a kulturní spolky, kdy o dotacích rozhoduje rada, potažmo dvě komise s vybranými zástupci klubů a spolků. Chceme dosáhnout férového přístupu ke všem. Ve světe existují poukázkové systémy, které umožní podpořit každého Chrudimáka stejně. Vezmeme si z nich příklad.

 • Zachováme amfiteátr letního kina pro různé druhy kulturních a společenských akcí.

 • Po pěti letech existence Muzea barokních soch provedeme kontrolu jeho provozních výdajů a využití budovy.

 • Chrudimská Beseda se neobejde beze změn. Chceme vstřícnou, efektivní a kreativní městskou organizaci.

 • Budeme spolupracovat s aktivními lidmi, kteří chtějí město oživit například pouličními festivaly.

Asi si říkáte, že „papír snese všechno“. Ale my to s Chrudimí myslíme vážně. Jak vidíte, máme spoustu nápadů, jak z Chrudimi udělat živé město, kde by se dobře žilo, pracovalo, podnikalo a studovalo. A to vše s ohledem na veřejné finance.

Pomozte nám z Chrudimi vytvořit takové město!